Vi har olika villkor för konsumenter och företagskunder. Se de relevanta villkoren som gäller för dig nedan:

Villkor för konsumenter

Uppdaterad: 2023-04-20

Dessa allmänna villkor för Thuiswinkel.org har utarbetats i samråd med den nederländska konsumentorganisationen Consumentenbond inom ramverket för samordningsgruppen för självreglering (Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg) i det nederländska sociala och ekonomiska rådet (Sociaal-Economische Raad) och träder i kraft den 1 juni 2014.

Innehållsförteckning:

Artikel   1 - Definitioner

Artikel   2 - Näringsidkarens identitet

Artikel   3 - Tillämplighet

Artikel   4 - Erbjudandet

Artikel   5 - Avtalet

Artikel   6 - Ångerrätt

Artikel   7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

Artikel   8 - Konsumentens utövande av ångerrätt och kostnader för dett

Artikel   9 -  Näringsidkarens skyldigheter vid upphävande

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Uppfyllande av avtalet och tilläggsgaranti

Artikel 13 - Leverans och genomförande

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Branschgaranti för Thuiswinkel.org 9Shopping secure)

Artikel 19 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där en konsument erhåller produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster via ett distansavtal och en näringsidkare eller en tredje part levererar dessa produkter, digitala innehåll och/eller tjänster i enlighet med ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren.
 2. Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.
 3. Konsument: en fysisk person som inte agerar för ändamål som rör handel, yrkesverksamhet eller näringsverksamhet.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form.
 6. Transaktion med förlängd varaktighet: ett distansavtal som avser en rad produkter och/eller tjänster, där skyldigheten att leverera och/eller köpa fördelas över en tidsperiod.
 7. Varaktigt medium: alla medel – inklusive e-post – som gör det möjligt för en konsument eller näringsidkare att lagra information som riktar sig till honom/henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att använda eller konsultera informationen i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för det ändamål som informationen är avsedd för, och som gör det möjligt att återge den lagrade informationen i oförändrad form.
 8. Ångerrätt: möjlighet för en konsument att avstå från ett distansavtal inom ångerfristen.
 9. Näringsidkare: Identitet som namngivits i artikel 2. En nätbutik, affärsverksamhet (juridisk person) som erbjuder produkter, (åtkomst till) digitalt innehåll och/eller tjänster för konsumenter på distans.
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där man helt eller delvis använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås.
 11. Mall för ångerblankett: den europeiska mallen för ångerblankett som ingår i bilaga I till dessa villkor.
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för kommunikation om näringsidkarens erbjudande och ingående av ett avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Näringsidkarens namn: vidaXL International B.V..

Registrerad adress: Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Limburg, Nederländerna

E-postadress: https://vidaxl.zendesk.com/hc/sv/requests/new?ticket_form_id=360000487960

Handelskammarnummer: 52876861

Momsregistreringsnummer: NL850643545B01

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från en näringsidkare och för varje distansavtal som har ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument.
 2. Innan ett distansavtal ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan läsas i näringsidkarens lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kommer konsumenten, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, att få texten till dessa allmänna villkor elektroniskt, på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte rimligen är möjligt ska näringsidkaren innan distansavtalet ingås ange var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på något annat sätt.
 4. I de fall där specifika produkt- eller tjänsterelaterade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor tillämpas andra och tredje stycket på motsvarande sätt och konsumenten kan alltid åberopa det tillämpliga villkor som är mest gynnsamt för honom/henne i händelse av motstridiga villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder sig av bilder ska dessa att vara en sann återspegling av produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för näringsidkaren.
 3. Om ett avtal finns är näringsidkaren inte bunden av uppenbara fel eller verkliga och uppriktiga misstag gällande priserna som en konsument bör ha uppmärksammat. 
 4. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning verkar ha gjorts av handlare, återförsäljare eller distributörer.

Artikel 5 – Avtalet

 1. Kunden lägger de valda produkterna i varukorgen. Kunden kan när som helst under beställningen ändra de uppgifter och de produkter som angetts innan en bindande beställning görs.
 2. Kunden gör en bindande beställning av produkterna/tjänsterna i varukorgen genom att klicka på den för ändamålet avsedda knappen.
 3. Kunden gör en bindande beställning av produkterna/tjänsterna i varukorgen genom att klicka på den för ändamålet avsedda knappen. Avtalet kommer att ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.
 4. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge som detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren.
 5. Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 6. Näringsidkaren kan – inom lagens gränser – inhämta information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter, samt om fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om denna undersökning ger näringsidkaren goda skäl att inte ingå avtalet, har han/hon rätt att, underbyggt av motivering, vägra en beställning eller ansökan eller ställa särskilda villkor för dess genomförande.
 7. Näringsidkaren ska senast vid leverans av en produkt, tjänst eller digitalt innehåll skicka följande information till konsumenten skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt varaktigt medium:
 • kontorsadressen till den plats där näringsidkaren är etablerad där konsumenten kan lämna in klagomål,
 • villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte är tillämplig,
 • information om garantier och befintlig service efter försäljning,
 • priset, inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, leveranskostnaderna i den mån det är tillämpligt samt metoden för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet,
 • villkoren för uppsägning av avtalet, om avtalets löptid överstiger ett år eller är obestämt,
 • om konsumenten har ångerrätt: mallen för ångerblanketten.
 1. Vid förlängd avtalstid gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter

 1. Konsumenten rätt att säga upp ett avtal om köp av en produkt, utan att ange någon orsak, under en period på minst 14 dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga konsumenten om orsaken till uppsägningen, men konsumenten är inte skyldig att ange sitt skäl.
 2. Den tidsperiod som anges i punkt 1 upphör 14 dagar efter börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten och som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller
 • om konsumenten har beställt flera produkter: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av konsumenten, har tagit emot den sista produkten. Näringsidkaren får vägra en beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att han/hon tydligt informerar konsumenten om detta före beställningsprocessen.
 • om leveransen av en produkt består av olika leveranser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, har tagit emot den sista leveransen eller den sista delen.
 • vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, har tagit emot den sista produkten.

Vid leverans av tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

 1. En konsument har rätt att utan motivering säga upp ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium under en period på minst fjorton dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga konsumenten om orsaken till uppsägningen, men konsumenten är inte skyldig att ange sitt skäl.
 2. Den tidsperiod som anges i punkt 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om konsumenten inte informerats om ångerrätten:

 1. Om näringsidkaren inte har tillhandahållit konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller blankettmallen ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen i enlighet med vad som anges i föregående stycken i denna artikel.
 2. Om näringsidkaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog denna information.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

 1. Under ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning med försiktighet. Han/hon får endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för värdeminskning av produkten till följd av att han/hon hanterar produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens värdeminskning om näringsidkaren inte har gett honom/henne all den information som krävs enligt lag om ångerrätten innan avtalet ingicks.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätt och kostnader för detta

 1. En konsument som vill utnyttja sin ångerrätt ska anmäla detta till näringsidkaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerblanketten eller på annat otvetydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter den rapporteringsdag som avses i punkt 1 ska konsumenten returnera produkten eller överlämna den till (en företrädare för) näringsidkaren. Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit returfristen om han/hon skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla relevanta tillbehör, om rimligen möjligt i ursprungligt skick och i originalförpackningen, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren gett.
 4. Risken och bevisbördan för utövandet av rätten att på ett korrekt sätt och i rätt tid dra tillbaka beställningen vilar på kunden. Om konsumenten returnerar en vara bör denne överväga att använda en spårbar leveranstjänst eller köpa leveransförsäkring. Näringsidkaren garanterar inte att denne kommer att motta den vara du returnerat.
 5. Konsumenten bär de direkta kostnaderna för produktreturen. Om näringsidkaren inte har förklarat att konsumenten ska bära dessa kostnader, eller om näringsidkaren uttrycker en beredvillighet att själv bära dessa kostnader, ska konsumenten inte vara skyldig att betala kostnaderna för varureturen.
 6. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för fullständigt eller partiellt tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium, om
 • han/hon inte uttryckligen har samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av ångerfristen.
 • han/hon inte har erkänt att han/hon förlorat sin ångerrätt efter att ha gett sitt samtycke, eller
 • näringsidkaren har underlåtit att bekräfta detta uttalande från konsumenten.
 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt upplöses alla tilläggsavtal genom lag.

Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid upphävande

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att anmäla sitt upphävande elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart skicka en mottagningsbekräftelse på en sådan anmälan.
 2. Näringsidkaren ska återbetala alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren debiterat för den returnerade produkten, omedelbart dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten anmält upphävandet. Om näringsidkaren inte erbjuder sig att hämta produkten själv kan han/hon skjuta upp återbetalningen tills han/hon har mottagit produkten eller tills konsumenten kan visa att han/hon har återlämnat den, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Vid eventuell återbetalning kommer näringsidkaren att använda samma betalningsmetod som ursprungligen användes av konsumenten, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten väljer en dyr leveransmetod istället för den billigaste standardleveransen behöver näringsidkaren inte återbetala de extra kostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt anger detta i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.
 2. Avtal som ingåtts vid en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där en näringsidkare erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster på en auktion, under ledning av en auktionsförrättare, och där den köpare som vinner budgivningen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna.
 3. Avtal om en tjänst, efter det att tjänsten fullgjorts, men endast om
 • genomförandet inleddes med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 • konsumenten har förklarat att han/hon förlorat sin ångerrätt så snart som näringsidkaren har fullgjort avtalet i sin helhet.
 1. Paketresor och paketarrangemang enligt EU directive 2015/2302 och avtal om passagerartransport.
 2. Avtal om tjänster som ger tillgång till logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för genomförandet och annat än för boende, varutransport, biluthyrning och catering.
 3. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för genomförandet.
 4. Produkter som tillverkas i enlighet med konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av konsumentens specifika val eller beslut, eller som uppenbarligen är avsedda för en viss person.
 5. Produkter som sönderfaller snabbt eller har begränsad hållbarhet.
 6. Förseglade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen.
 7. Produkter som på grund av deras beskaffenhet oåterkalleligen har blandats med andra produkter.
 8. Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över.
 9. Förseglade ljud-/videoinspelningar och datorutrustning vars försegling brutits efter leveransen.
 10. Tillhandahållande av digitalt innehåll på ett annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om
 • leveransen påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 • konsumenten förklarat att han/hon därmed förlorat sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
 2. Utan hinder av föregående punkt får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser, om dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över. Erbjudandet måste hänvisa till denna koppling med fluktuationer och det faktum att eventuella priser som nämns är rekommenderade priser.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prisökningar från och med 3 månader efter det att avtalet ingåtts är endast tillåtna om näringsidkaren har föreskrivit det och
 • de är ett resultat av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
 • konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 1. Priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster inkluderar moms.
 2. Beroende på värdet av beställningen eller det leveransalternativ eller den adress du väljer kan leveranskostnader också debiteras. Sådana tilläggskostnader kommer tydligt att anges vid utcheckningen och inkluderas i ”total kostnad”.
 3. Beroende på i vilket land konsumenten finns kan denne vara skyldig att betala tullavgifter, skatter eller importavgifter utöver fraktkostnaderna, som enbart täcker kostnaderna för transport av produkten.

Artikel 12 - Uppfyllande av avtalet och tilläggsgaranti

 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så avtalas garanterar näringsidkaren också att produkten lämpar sig för annan än normal användning.
 2. En tilläggsgaranti som erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte uppfyller sin del av avtalet.
 3. Med tilläggsgaranti avses varje åtagande av näringsidkaren, dennes leverantör, importör eller tillverkare som beviljar konsumenten rättigheter eller anspråk, utöver dem som föreskrivs i lag, om denne inte fullgör sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och genomförande

 1. Näringsidkaren ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och genomförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen anses vara den adress som konsumenten meddelar företaget.
 3. Om det inte är möjligt att leverera till konsumenten pga. att de levererade varorna inte går att få in genom konsumentens ytterdörr eller i trapphuset, eller pga. att kunden inte befinner sig på den leveransplats som denne angett, trots att tidpunkten för leveransen meddelats kunden inom rimlig tid, ska kunden betala kostnaderna för den ofullbordade leveransen.
 4. Leverans sker enligt de villkor som fastställts i leveranspolicyn och som införlivats i dessa villkor.
 5. Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att genomföra godkända beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet kostnadsfritt och rätt till eventuell ersättning.
 6. Efter uppsägning i enlighet med föregående punkt återbetalar näringsidkaren omedelbart det belopp som konsumenten betalat.
 7. Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger näringsidkaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en företrädare som i förväg utsetts av konsumenten och meddelats näringsidkaren, om inte annat uttryckligen har överenskommits.

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

 1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, enligt de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 2. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbestämt avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster i slutet av den tidsbestämda perioden, enligt de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. När det gäller avtal som beskrivs i de två första punkterna kan konsumenten
 • säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod,
 • säga upp dem på samma sätt som de ingicks,
 • alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som gäller för näringsidkaren.

Förlängning

 1. Ett tidsbestämt avtal som ingåtts om regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. Trots det som anges i föregående punkt får ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar automatiskt förlängas med en tidsbestämd period som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp detta förlängda avtal mot slutet av förlängningen, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbestämt avtal som ingåtts om regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast automatiskt förlängas på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och, när det gäller avtal om leverans av dags- eller veckotidningar eller tidskrifter regelbundet men mindre än en gång i månaden, en period som inte överstiger tre månader.
 4. Ett tidsbestämt avtal om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar som introduktion (provprenumerationer eller introduktionsprenumerationer) förlängs inte automatiskt och upphör automatiskt vid provperiodens eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

 1. Om ett avtals tidsbegränsade löptid överstiger ett år har konsumenten efter ett år alltid rätt att säga upp avtalet, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan gör att en förtida uppsägning av avtalet är oacceptabelt.

Artikel 15 - Betalning

 1. Tillgängliga betalningsmetoder visas på näringsidkarens webbplats eller i beskrivningen av respektive vara, men senast vid ”utcheckningen” från beställningsförfarandet. Såvida inte annat anges ska begäran om betalning enligt avtalet betalas omedelbart.
 2. Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter ångerfristens början eller, om det inte finns någon ångerfrist, inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts. När det gäller avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna 14-dagarsperiod dagen efter det att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges.
 4. Om en konsument inte fullgör sin betalningsskyldighet i tid har konsumenten, efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om den sena betalningen, 14 dagar på sig att fullgöra betalningsskyldigheten. Om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod ska lagstadgad ränta betalas på det belopp konsumenten är skyldig och näringsidkaren har rätt att ta ut rimliga utomrättsliga kostnader för inkassering som han/hon har ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till högst 15 % av obetalda belopp upp till 2 500 euro, 10 % av  följande 2 500 euro och 5 % av följande 5 000 euro, med ett minimibelopp på 40 euro. Näringsidkaren kan avvika från dessa belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

 1. Näringsidkaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och kommer att hantera ett klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. En konsument som har upptäckt brister i genomförandet av ett avtal måste utan dröjsmål lämna in eventuella klagomål till näringsidkaren, med fullständig och tydlig beskrivning.
 3. Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om det förväntas att ett klagomål kommer att kräva en längre handläggningstid kommer näringsidkaren att svara inom 14 dagar och bekräfta mottagandet och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, tjänst eller näringsidkarens service kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på webbplatsen för Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Klagomålet skickas då både till den berörda näringsidkaren och till Thuiswinkel.org.

 1. Ett klagomål som inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse inom rimlig tid, eller inom 3 månader efter det att det lämnades in, blir en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 - Tvister

 1. Avtal som ingås mellan näringsidkare och konsument, och som omfattas av dessa allmänna villkor, lyder under nederländsk lagstiftning. Eftersom entreprenören fokuserar sin kommersiella verksamhet på Sverige – där konsumenten bor – kan konsumenten alltid åberopa tvingande konsumentlagstiftning i Sverige.
 2. Tvister mellan en konsument och en näringsidkare som rör ingående eller genomförande av avtal med anknytning till produkter eller tjänster som denna näringsidkare ska tillhandahålla kan läggas fram inför kommittén för tvister via den europeiska plattformen för tvistlösning online (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).
 3. Kommittén för tvister som rör inköp hemifrån är ett organ för alternativ tvistlösning som näringsidkaren är medlem i. Kommittén för tvister som rör inköp hemifrån är godkänd av det nederländska justitie- och säkerhetsministeriet för att tillhandahålla tvistlösningstjänster och utföra en oberoende granskning av ditt klagomål i enlighet med 2015 års förordning om alternativ tvistlösning för konsumenttvister (behöriga myndigheter och information).
 4. Klagomål kan (i Englisch) inges vid kommittén för tvister som rör inköp hemifrån på följande sätt
 • Online: www.sgc.nl/en 
 • Skriftligen via post: The Homeshopping Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP i Haag
 1. Skiljenämnden kommer endast att behandla en tvist om konsumenten först utan dröjsmål lämnat in sitt klagomål till näringsidkaren.
 2. Fører klagen ikke til en løsning, bør tvisten indgives til Tvistighedsnævnet senest 12 måneder efter, at forbrugeren har indgivet klagen til den erhvervsdrivende.
 3. Tvisten ska lämnas in skriftligen till skiljenämnden senast tre månader efter det att tvisten uppstod.
 4. Om en konsument vill lämna in en tvist till skiljenämnden är näringsidkaren bunden av detta val. När näringsidkaren vill göra detta ska konsumenten, som svar på en skriftlig begäran från näringsidkaren, ange om han/hon är överens med detta eller föredrar att tvisten behandlas av den behöriga domstolen. Om konsumenten inte meddelar näringsidkaren sitt val inom fem veckor har näringsidkaren rätt att lämna in tvisten till den behöriga domstolen.
 5. Skiljenämndens beslut är underkastade de villkor som anges i skiljenämndens föreskrifter. Skiljenämndens beslut har formen av bindande råd.
 6. Skiljenämnden kommer inte att behandla en tvist – eller kommer att avbryta förfarandet – om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt avslutat sin affärsverksamhet innan nämnden behandlat tvisten under ett sammanträde och fattat ett slutgiltigt beslut.

Artikel 18 – Branschgaranti Thuiswinkel.org (Shopping secure)

 1. Thuiswinkel.org (Shopping Secure)garanterar att dess medlemmar fullgör sina skyldigheter i förhållande till bindande råd som ålagts dem av skiljenämnden Geschillencommissie Thuiswinkel, såvida inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande rådet till en domstol för prövning inom två månader efter den dag då rådet utfärdades. Om domstolens prövning anger att det bindande rådet gäller upphör upphävandet av garantin och garantin träder i kraft igen när domstolsbeslutet blir slutgiltigt. Upp till ett belopp på 10 000 euro per bindande råd kommer Thuiswinkel.org att betala detta belopp till konsumenten. Vid belopp som överstiger 10 000 euro per bindande råd kommer beloppet 10 000 euro att betalas. I den mån beloppet överstiger 10 000 euro har Thuiswinkel.org skyldighet att vidta rimliga adekvata åtgärder för att se till att medlemmen följer det bindande rådet.
 2. För att denna garanti ska kunna tillämpas krävs det att konsumenten lämnar in ett skriftligt överklagande till Thuiswinkel.org och överför sitt anspråk på näringsidkaren till Thuiswinkel.org. I den mån anspråket på näringsidkaren överstiger 10 000 euro kommer konsumenten att erbjudas möjligheten att överföra sitt anspråk på näringsidkaren för det belopp som överstiger 10 000 euro till Thuiswinkel.org, som i sitt eget namn och på egen bekostnad kommer att försöka få betalning av anspråket i domstol. 

Artikel 19 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Kompletterande bestämmelser eller bestämmelser som skiljer sig från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska registreras skriftligen, eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Thuiswinkel.org

Ändringar av dessa villkor träder i kraft först efter det att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, under förutsättning att den bestämmelse som är mest gynnsam för konsumenten ska gälla om ändringar görs under ett erbjudandes giltighetstid.

 

 

 

Bilaga I: Mall för ångerblankett

Mall för ångerblankett

(denna blankett ska endast fyllas i och returneras om du vill säga upp avtalet)

- Till: Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.se

- Jag/vi* meddelar härmed om att jag/vi*, med avseende på vårt avtal avseende

försäljning av följande produkter: [beskrivning av produkten}*

leverans av följande digitala innehåll: [beskrivning av det digitala innehållet]*

tillhandahållande av följande tjänst: [beskrivning av tjänsten]*

utövar vår ångerrätt.

- Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av varor]

- [Konsumentens/konsumenternas namn]

- [Konsumentens/konsumenternas adress]

- [Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast om denna blankett lämnas in på papper)

 

*Stryk eller ange kompletterande information, enligt vad som är tillämpligt.

 

 

Villkor för företagskunder

Senast uppdaterad: 2023-12-08

Innehåll:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 – Näringsidkarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 – Erbjudandet

Artikel 5 - Kontraktet

Artikel 6 - Prissättning

Artikel 7 - Uppfyllelse av avtalet och tilläggsgaranti

Artikel 8 - Leverans och utförande

Artikel 9 - Utökade transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 10 - Betalning

Artikel 11 - Ansvar

Artikel 12 - Äganderättsförbehåll

Artikel 13 - Klagomålsförfarande

Artikel 14 - Tvister

Artikel 1 – Definitioner

Under dessa villkor kommer följande termer och definitioner att användas:

1. Dag: kalenderdag;

2. Digitalt innehåll: data som produceras eller levereras i digital form;

3. Långtidsavtal: ett avtal som föreskriver regelbunden leverans av artiklar, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;

4. Hållbart medium: alla verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för kunden eller entreprenören att lagra information som personligen riktas till dem på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det mål som informationen är avsedd för och möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen;

5. Kund: den fysiska eller juridiska person som agerar som professionell och / eller för ett företag;

6. Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster till kunder på distans;

7. Avståndskontrakt: ett avtal som ingås mellan entreprenören och kunden inom ramen för ett organiserat system med distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster varigenom, tills avtalet ingås, exklusivt eller delvis användningen görs av en eller flera tekniker för kommunikation på distans;

8. Skriftlig: i dessa villkor inkluderar "skriftlig" kommunikation via e-post och fax om avsändarens identitet och e-postens integritet är tillräckligt säker;

9. Teknik för att kommunicera på distans: en resurs som kan användas för att ingå ett kontrakt utan att kunden och entreprenören måste samlas samtidigt i samma utrymme;

10. Webbplats: entreprenörens webbshop där varor och tjänster erbjuds som kan köpas av kunder;

11. Plattform: den externa miljö där entreprenörer kan erbjuda varor och tjänster som kan köpas av kunder.

Artikel 2 – Näringsidkarens identitet

Det privata aktiebolaget vidaXL BV, beläget på Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands.  Verksam i Nederländerna under momsregistreringsnummer: NL850643545B01, som handlas under Chamber of Commerce-nummer 52876861.

Artikel 3 - Tillämplighet

1. Dessa villkor är tillämpliga på varje entreprenörs erbjudande och varje distansavtal mellan entreprenören och kunden.

2. Om kunden inkluderar bestämmelser eller villkor som avviker från eller inte förekommer i de allmänna villkoren i sitt uppdrag, kommer bestämmelser eller villkor endast att gälla för entreprenören om de uttryckligen accepteras i skriftlig form.

3. Texten till dessa villkor kommer att göras tillgänglig för kunden innan distansavtalet ingås.  Om detta inte är möjligt på ett rimligt sätt kommer entreprenören att ange, innan distansavtalet ingås, hur villkoren kan konsulteras hos företagaren och att de kan skickas så snart som möjligt, gratis, på kundens begäran.

4. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan det hända, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, att texten i dessa villkor görs tillgänglig för kunden på elektronisk väg på ett sådant sätt att det kan lagras av kunden på ett enkelt sätt på en hållbar databärare.  Om detta inte är rimligt möjligt kommer det, innan distansavtalet ingås, att anges var villkoren kan konsulteras elektroniskt och att de skickas elektroniskt eller på annat sätt, utan kostnad, på kundens begäran.

5. Om, och i den utsträckning en av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är ogiltiga, måste den berörda bestämmelsen läsas i enlighet med den lagligt tillåtna bestämmelsen som ligger närmast innehållet till parternas avsikter, så som den verkar från den obefintliga eller ogiltiga bestämmelsen, medan de återstående bestämmelserna fortfarande är i kraft.

6. Om, utöver dessa villkor, specifika villkor för en extern plattform som produkter och tjänster erbjuds av företagaren gäller, kan kunden, i händelse av motstridiga villkor, alltid åberopa tillämpliga villkor som är mest gynnsamma för dem, men bara om villkoren inte kan undantas.

7. Företagskunder kommer inte att ha tillgång till Auktioner i regioner där dessa tjänster erbjuds.

Artikel 4 – Erbjudandet

1. Om ett erbjudande är föremål för en begränsad varaktighet eller villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

2. Erbjudandet kommer att innehålla en fullständig och detaljerad beskrivning av de produkter, det digitala innehållet och / eller tjänsterna som erbjuds.

3. Webbplatsens innehåll såväl som dess erbjudande har komponerats med största omsorg.  Entreprenören kan dock inte garantera att all information på webbplatsen alltid är korrekt och fullständig. På grund av detta är alla priser, erbjudandet och annan information på webbplatsen och i annat material från entreprenören föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel.

Artikel 5 - Kontraktet

1. Avtalet träder i kraft när kunden accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.

2. Om kunden har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, kommer företagaren omedelbart på elektronisk väg att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet. Om mottagandet av godkännande av erbjudandet inte har bekräftats av entreprenören kan kunden säga upp avtalet.

3. Efter att kunden accepterat erbjudandet förbehåller sig entreprenören rätten att annullera erbjudandet inom 3 arbetsdagar efter godkännande.   Entreprenören kommer omedelbart att meddela kunden om sådana avbokningar.

4. Om kontraktet ingås elektroniskt ska entreprenören vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för en säker elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö.  Om kunden kan betala elektroniskt kommer entreprenören att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.

5. Om det, efter det att avtalet har godkänts, visar sig att kunden har lämnat felaktiga uppgifter, har entreprenören rätt att fullgöra sina skyldigheter först efter att ha fått rätt information.

6. Entreprenören kan inom de lagstadgade bestämmelserna undersöka om kunden kan fullgöra sina betalningsförpliktelser samt undersöka all fakta och faktorer som är viktiga för att ingå distansavtalet på ett ansvarsfullt sätt.  Om entreprenören, baserat på denna undersökning, har goda skäl för att inte ingå avtalet, har de rätt att vägra en beställning eller ansökan, med angivande av skäl eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet.  Om entreprenören, baserat på utredningen, avvisar begäran eller ställer särskilda villkor till den, kommer kunden att informeras om detta senast 3 dagar efter avtalets ingående.

Artikel 6 - Prissättning

1. Alla priser som nämns på webbplatsen och i annat material från entreprenören är inklusive moms (om inte annat anges) och om inte annat anges på webbplatsen, ingår andra tillämpliga avgifter.

2. I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster, vars priser är kopplade till fluktuationer på den finansiella marknaden som entreprenören inte har något inflytande över, till rörliga priser.  Denna koppling till fluktuationer och det faktum att angivna priser är målpriser kommer att anges i erbjudandet.

3. Entreprenören kan ändra priserna två veckor efter avtalets ingående.  Kunder som inte håller med om ändringen har befogenhet att säga upp avtalet utan att debiteras för detta av entreprenören.

4. Ytterligare avgifter, såsom leveransavgifter och betalningsavgifter, kommer att nämnas på webbplatsen och kommer åtminstone att visas under beställningsprocessen.

Artikel 7 - Uppfyllelse av avtalet och tilläggsgaranti

1. Entreprenören garanterar att de levererade produkterna och tjänsterna överensstämmer med avtalet, med förståelse för att mindre avvikelser som accepteras inom sektorn avseende specificerade storlekar, vikter, kvantiteter, missfärgningar och små ömsesidiga färgavvikelser etc., inte räknas som brister på entreprenörens del.

2. Kunden måste undersöka de levererade varorna vid leveransen och kunden måste kontrollera om de levererade varorna uppfyller avtalsbestämmelserna. Detta inkluderar:

-         om rätt varor har levererats;

-         om de levererade varorna motsvarar kvantitet och antal enligt avtalet;

-         om de levererade varorna uppfyller de krav som kan ställas för normal användning och / eller kommersiella ändamål.

Vid synliga defekter eller brister måste kunden rapportera dessa till entreprenören inom 14 dagar efter leverans.  Om icke synliga defekter eller brister upptäcks, måste kunden rapportera dessa till entreprenören senast inom 14 dagar efter att han eller hon rimligen kunde ha upptäckt dessa.  Om kunden inte gör detta har han/hon inte längre rätt till någon form av reparation, utbyte, ersättning och / eller återbetalning för dessa brister.

3. Om entreprenören anser att ett klagomål är motiverat kommer de relevanta produkterna att repareras, bytas ut eller (delvis) ersättas efter samråd med kunden. Entreprenören kan därigenom omdirigera kunden till en tillverkare eller leverantör.

Artikel 8 - Leverans och utförande

1. I enlighet med vad som anges i detta avseende i artikel 3 av dessa villkor kommer entreprenören att utföra godkända beställningar med lämplig snabbhet.

2. Entreprenören har rätt att engagera tredje part om det krävs för att utföra de uppgifter som anges i kontraktet.

3. De angivna leveranstiderna måste tolkas som en skälig plikt och anses ha varit ungefärliga. Entreprenören kan välja transportör. Förutom i händelse av avsiktlig eller hänsynslöshet från säljarens sida, överskridande av leveranstiden berättigar aldrig kunden till någon form av ersättning.

4. Entreprenören förbehåller sig rätten att leverera sålda produkter i delar.

5. Risken för skada på och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till tidpunkten för leverans till kunden, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Om kunden samtycker till att hämta produkterna överförs risken när produkterna överlämnas.

6. Om kunden, eller en tredje part som utsetts av dem, inte är närvarande vid leveransadressen vid den överenskomna tiden för att ta emot produkterna, har entreprenören rätt att ta tillbaka produkterna. I samråd med kunden kan entreprenören, mot extra kostnader, erbjuda produkterna till kunden vid en annan tidpunkt och / eller annan dag. Om leveransen visar sig vara omöjlig kommer betalningsskyldigheten inte att annulleras och eventuella tilläggskostnader inklusive returkostnader debiteras kunden.

Artikel 9 - Utökade transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

1. Kunden kan alltid säga upp ett avtal som ingås på obestämd tid och är för regelbunden leverans av produkter, digitalt innehåll eller tjänster i enlighet med de avtalade uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst två månader.

2. Kunden kan alltid säga upp ett avtal som ingås för en bestämd period och är för regelbunden leverans av produkter (inklusive el), digitalt innehåll eller tjänster i slutet av den bestämda perioden med iakttagande av de uppsägningsregler som överenskommits för detta syfte och en uppsägningstid på högst två månader.

3. Kunden kan säga upp de avtal som anges i föregående stycken skriftligen.

Förlängning:

4. Ett avtal som ingås för en viss period och är för regelbunden leverans av produkter (inklusive el), digitalt innehåll eller tjänster kommer automatiskt att förlängas för samma bestämda period.

5. De nämnda uppsägningstiderna gäller också för entreprenörens uppsägningar

Artikel 10 - Betalning

1. Kunden har skyldigheten att betala entreprenören under orderprocessen och med webbplatsen nämnda betalningsmetoder. Entreprenören står fritt att erbjuda olika betalningsmetoder som kan ändras då och då. Såvida inte annat bestäms är kunden skyldig att betala inom 14 dagar efter leverans.

2. Om kunden inte fullgör sina betalningsskyldigheter i tid, är de omedelbart ansvariga enligt lag utan att en formell underrättelse krävs. Entreprenören har rätt att höja det belopp som ska betalas med lagstadgad ränta och entreprenören har rätt att debitera kundens utomstående inkassokostnader.

Artikel 11 - Äganderättsförbehåll

1. Levererade varor förblir entreprenörens ägarskap tills kunden betalar hela beloppet.

Artikel 12 - Ansvar

1. Med förbehåll för avsikt eller grov vårdslöshet är företagarens totala ansvar gentemot kunden på grund av hänförligt misslyckande i utförandet av avtalet begränsad till kompensation till högst det belopp som anges för det avtalet (inklusive moms). I händelse av ett långtidsavtal är ansvaret begränsat till en återbetalning av det belopp som kunden var skyldig entreprenören under de tre månader som föregick skadan.

2. Entreprenören är inte ansvarig gentemot kunden för indirekt skada, inklusive men inte begränsad till följdskador, förlust av vinst, missade besparingar, förlust av data eller skada på grund av affärsavbrott.

3. Kunden ersätter entreprenören för alla anspråk gentemot tredje part, förutom i händelse av avsiktlig hänsynslöshet från entreprenören eller en lagstadgad chef för entreprenören.

4. De föregående styckena gäller inte för skador på grund av återförsäljning av felaktiga produkter som köpts från entreprenören, om klientens kunder förbinder sig till rättsliga åtgärder mot dem.

5. Om inte fullgörandet av avtalet är permanent omöjligt, ska en entreprenörs ansvar på grund av en hänförlig underlåtenhet att fullgöra en skyldighet från avtalet endast uppstå om kunden genast skriftligen informerar entreprenören med en rimlig tidsfrist för att avhjälpa misslyckandet, och entreprenören fortsätter att vara i försummelse när det gäller att fullgöra sin skyldighet efter den perioden. Meddelandet om fallissemang måste innehålla en så fullständig och så detaljerad beskrivning som möjligt av bristen, så att entreprenören ges möjlighet att svara tillräckligt.

6. En förutsättning för eventuell rätt till ersättning är att kunden alltid rapporterar skadorna till entreprenören skriftligen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter de har uppstått. Skador som inte har uppmärksammats av entreprenören inom den perioden är inte berättigade till ersättning, såvida inte kunden kan visa att han inte kunde ha rapporterat skadan tidigare.

7. I händelse av force majeure är entreprenören inte skyldig att kompensera skador till kunden.

Artikel 13 - Klagomålsförfarande

1. Entreprenören har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.

2. Klagomål rörande genomförandet av avtalet måste skickas till entreprenören, fullständigt och tydligt beskrivet, inom en rimlig tid efter att kunden har konstaterat bristerna.

3. Klagomål som skickas till entreprenören kommer att besvaras inom en period på 14 dagar räknat från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förväntat längre behandlingstid svarar entreprenören inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en uppgift om när kunden kan förvänta sig ett mer omfattande svar.

Artikel 14 - Tvister

1. Avtal mellan entreprenören och kunden som dessa villkor gäller regleras uteslutande av nederländska lagar.

2. Eventuella tvister som kan uppstå på grund av avtalet och inte kan lösas i minnet kan exklusivt överlämnas till domstolen i Oost-Brabant, plats 's-Hertogenbosch. Detta är föremål för i den mån obligatoriska behörighetsregler begränsar detta val. Entreprenören och kunden kan lösa sina tvister genom bindande råd eller skiljedom.

 

Allmänna villkor för användning av vidaXLs hemsida

Version: 2020-06-01

Innehållsförteckning

Artikel 1 - Definitioner 

Artikel 2 - Tillämplighet 

Artikel 3 - Kundkonto 

Artikel 4 - Allmänna villkor vid användning av hemsidan 

Artikel 5 - Beställningar 

Artikel 6 - Auktioner 

Artikel 7 - Recensioner 

Artikel 8 - Stänga konto och hemsidans funktioner 

Artikel 9 - Personuppgifter och integritet 

Artikel 10 - Immaterialrätt och tredjepartsdata 

Artikel 11 - Skyldigheter 

Artikel 12 - Övrigt 

Artikel 1 - Definitioner

 • Konto: Det konto som användaren måste skapa för att kunna lägga beställningar, delta i auktioner och lägga recensioner. 
 • Tredjeparts säljare: En tredje part som erbjuder produkter till användare via hemsidan. 
 • Användare: Besökare på hemsidan.
 • Allmänna villkor vid användning: Villkor och bestämmelser vid användning av vidaXL-hemsidor. 
 • Recension: Ett omdömme som kan läggas av de som använder vidaXL, hemsidan och/eller tredjepartssäljare.
 • Auktioner: Alla auktioner som hålls av vidaXL på hemsidan.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace International B.V. huvudkontor i (5928 SK) Venlo, Mary Kingsleystraat 1.
 • Hemsida: Hemsidan som finns under URL vidaXL.nl samt andra hemsidor, URL, eller tillämpningar tillägnade av vidaXL.

Artikel 2 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller vid allt bruk av hemsidan, samt vid användning av kontot.
 2. vidaXL förbehåller sig rätten att emellanåt ändra de allmänna villkoren. De ändrade villkoren börjar gälla så snart de publicerats på hemsidan. Av denna anledning är det rekommenderat att regelbundet återbesöka de allmänna villkoren.

Artikel 3 - Kundkonto

 1. För att kunna lägga beställningar, delta i auktioner och lämna recensioner, är det nödvändigt att skapa ett konto. Användaren kan skapa ett konto genom att fylla i den obligatoriska informationen i onlineformuläret på hemsidan. Detta formulär finns att hitta under rubriken ”Ny användare?”.
 2. För att kunna skapa ett konto behöver användaren:
  1. vara minst 18 år vid det tilllfälle då kontot begärs;
  2. ha en giltig e-postadress.
 3. Efter det att ett konto har skapats, kommer användaren få en bekfräftelse skickad till den e-postadress som angavs i förmuläret. När kontot väl har aktiverats, kan användaren logga in med angiven epostadress och det självvalda lösenordet.
 4. En e-postadress kan endast användas en gång för skapande av ett konto. Ett konto är personligt, ej överlåtbart, och länkat till användaren som ursprungligen skapat kontot.
 5. Användaren måste försäkra att all information som är angiven gällande kontot och vidare kommunikation med vidaXL, är korrekt, fullständig, och aktuell. Alla ändringar i personuppgifterna kan göras av användaren själv genom att logga in på kontot och hantera ändringar.
 6. Användaren måste hålla lösenordet konfidentiellt, och vidta rimliga åtgärder för att förhindra obehöriga från att få kunskap om, och användning av, lösenord och/eller konto.
 7. Användaren är skyldig att omedelbart meddela vidaXL i händelse av förlut, stöld, eller (misstänkt) missbruk, samt vid obehörig användning av lösenord och/eller konto av en tredje part. Innan en anmälan tagits emot av vidaXL, är användaren själv ansvarig för eventuella förluster eller skador till följd av missbruk av lösenord och/eller konto.
 8. Om vidaXL får kännedom om, eller har anledning att misstänka obehörigt intrång från en tredje part i ett konto, förbehåller sig vidaXL rätten att omedelbart spärra kontot i fråga, och återställa eventuella skador som skett till följd av detta från användaren, utan att vidaXL hålls ansvariga för skador som drabbas användaren.

Artikel 4 – Användning av hemsida

1. Användaren försäkrar att information och uppgifter som tillhandahålls av denne är korrekt, fullständig och tillförlitlig. vidaXL förbehåller sig rätten att kontrollera dess korrekthet, samt att avlägsna felaktig eller ej verifierbar information eller uppgifter.

2. Användaren är ej tillåten att:

 • störa driften av hemsidan eller använda programvara som kan störa driften av hemsidan; 
 • initiera processer eller låta dem fortsätta, där denna kan rimligen misstänka att detta begränsar andra internetanvändare, eller negativt påverkar användningen av hemsidan;
 • utge sig för att vara en annan användare.

3. Användaren är ej tillåten att kopiera eller tillgängliggöra (via djuplänkning eller på annat sätt) hemsidan eller annan del av den, utan att först få ett skriftligt tillstånd av vidaXL.

Artikel 5 – Beställningar

 1. vidaXLs allmänna villkor och returpolicy gäller alla beställningar från vidaXL som är lagda på hemsidan. Användaren godkänner villkoren samt returpolicy vid skapandet av ett konto.
 2. För beställningar från en tredjepartssäljare genom hemsidan, kan säljarens allmänna villkor och returpolicy vara tillämpliga. Dessa kan hittas på på tredjepartssäljarens företagssida.

Artikel 6 - Auktioner

 1. vidaXLs auktionsvillkor gäller för deltagande i auktioner som innehas av vidaXL på hemsidan. Användaren godkänner dessa villkor vid skapandet av ett konto, eller vid första auktionsdeltagande.
 2. Användaren är ej tillåten att på något sätt orättvist eller felaktigt påverka budgivningen.

Artikel 7 - Recensioner

 1. Efter ett köp via hemsidan kan användaren bli ombedd, av eller på uppdrag från vidaXL, att recensera vidaXL, hemsidan, och/eller tredjepartssäljare. vidaXL förbehåller rätten att eventuellt lägga ut omdömen på hemsidan, eller publicera det på annat sätt. Detta inkluderar namn, bostadsort och datum, såsom användaren skrivit den.
 2. Om recensioner samlas upp av en tredjepart på uppdrag från vidaXL, är de allmänna villkoren och/eller villkoren för användning tillämpliga på dessa recensioner.
 3. vidaXL förbehåller sig rätten att inte publicera en recension eller avlägsna den från hemsidan, om tredjeparten kan bevisa att recensionen i fråga:
 • strider mot lagar eller förordningar;
 • strider mot allmän ordning eller anständighet;
 • endast recenserar en produkt;
 • inte hänför sig till tredjepartssäljaren i fråga; 
 • innehåller personlig information om en tredje part;  
 • innehåller en webbadress eller reklam;
 • är missvisande.

Artikel 8 – Stänga konto och hemsidans funktioner

 1. vidaXL förbehåller sig rätten att neka en användare att stänga sitt konto vid anledningar som:
 • otillåten användning eller missbruk av hemsidan och/eller kontot;
 • misslyckande att följa de allmänna villkoren, villkoren för användning, samt auktionsvillkoren;
 • misslyckande att följa avtal mellan användaren, vidaXL och/eller tredjepartssäljaren.

 2. vidaXL har även rätt att begränsa, förneka eller upphäva vissa användningar, eller tillfälligt blockera ett konto. Se ovan 8.1.

 3. vidaXL förbehåller sig rätten att när som helst kunna upphäva eller ändra vissa funktioner.

Artikel 9 - Personuppgifter och integritet

 1. De personuppgifter som tillhandahålls vidaXL från användaren, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, behandlas av vidaXL och placeras i filer som tillhör vidaXL. Denna information används av vidaXL för att hantera konton och auktioner, behandla beställningar, leverans och fakturering. Det kan även användas som medling vid eventuella tvister mellan användare och tredje parter.
 2. Användaren har alltid tillgång till sitt konto, och kan ändra eller utöka personuppgifter genom att logga in på dennes konto.
 3. vidaXL kommer i princip aldrig lämna ut personuppgifter till en tredje part, om detta inte krävs för att verkställa ett avtal med användaren. vidaXL kan till exempelvis ge tredjepartenssäljare en användares namn, adress, e-postadress och telefonnummer, om detta krävs för att utföra ett köpeavtal mellan säljaren och användaren. Kontakten mellan säljare och användare hanteras genom ett vidaXL epostprogram, och all kontakt mellan användare och tredjepartssäljare lagras i vidaXL servrar, som kan nås och användas av vidaXL för att:
 • hjälpa användare eller säljare med frågor; 
 • bedöma om tredjepartssäljaren uppfyller / har uppfyllt dennes krav; 
 • analysera processförbättringar.

 4. Hemsidorna använder cookies. Cookies används för att till exempelvis komma ihåg inloggningsuppgifter. Även tredjepartscookies är utplacerade på hemsidan.
 5. Användaren kan ställa in sin webbläsare för att neka mottagandet av cookies under besöket på hemsidan. En följd av detta kan emellertid eventuellt göra att användaren ej kan  bruka hemsidan och alla dess funktioner till fulla, eller att användaren möjligen bli nekad tillträde till vissa delar av hemsidan, samt på kontot.
 6. vidaXL förbehåller sig rätten att lagra data om en besökares beteende på hemsidan (IP-adress bl.a.) om misstankar uppstår om missbruk och/eller obehörig användning av hemsidan.
 7. För mer information angående användningen av personuppgifter eller för mer information om cookies, vänligen hänvisa till vidaXLs sekretesspolicy, som finns att hitta på hemsidan.

Artikel 10 – Immaterialrätt och tredjepartsdata

 1. Om inget annat anges är alla rättigheter, upphovsrätten, och andra imateriella rättigheter på hemsidan reserverad av vidaXL, då den inte är reserverad av tredje part / licenshavare som gjort informationen tillgänglig.
 2. Användaren får konsultera (uppgifter angivna) på hemsidan, och göra kopior för personligt bruk, exempelvis genom att skriva ut eller spara den. All annan användning, exempelvis återgivning (av delar) på en utomstående hemsida, eller skapandet av hyperlänkar, djuplänkar eller anslutningar till (delar av) hemsidan är ej tillåtet utan ett skriftligt tillstånd från vidaXL.
 3. Informationen på hemsidan är delvis levererad av tredje parter, såsom tredjepartssäljare och andra användare (via recensioner). vidaXL kan ej hållas ansvarig för eventuella skador som sker till följd av ofullständig, osanningsenlig eller felaktig information som tillhandahållits av tredje part på hemsidan.
 4. Hemsidan kan innehålla länkar till utomstående internetsidor. vidaXL kan ej hållas ansvarig för användandet eller innehållet av dessa hemsidor.

Artikel 11 - Skyldigheter

 1. Användaren medger att köpeavtalet endast är mellan användaren och tredjepartsäljaren vid beställningar av tredje part. vidaXL är inte, och kommer inte att vara en del av detta.
 2. Just därför är vidaXL ej skyldig att kontrollera eller bedömma kvalitet, kvantitet eller kapacitet, på de produkter som erbjuds på hemsidan av tredje parter. vidaXL kan ej hållas ansvarig för eventuella skador som sker vid felaktig eller ofullständig information från en tredje part.
 3. Skulle vidaXL vara ansvarig för eventuella skador som uppstår, är detta begränsat till inköpspriset som fakturerats till användaren från tredjepartssäljaren. 
 4. vidaXLs ansvar sträcker sig endast, och är begränsat till, det belopp som vidaXLs ansvarsförsäkring kompenserar.

Artikel 12 - Övrigt

 1. Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor för användning skulle sluta gälla, eller ej längre vara bindande, så fortsätter de kvarvarande bestämmelserna att gälla till fullo. I detta fall kommer vidaXL att ersätta bestämmelsen i fråga med en ny bestämmelse. Den nya bestämmelsen fastställs av vidaXL, och kommer likna den föregående så mycket som möjligt.
 2. Från användning av hemsidan till användning av konto och dessa allmänna villkor, är Nederländsk lag tillämpad.

Bilaga/bilagor

Villkor

Sekretess och cookiepolicy

Returpolicy

Villkor för auktioner