Allmänna auktionsvillkor

Version 2.2, 2023-11-23

Innehåll:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Tillämplighet

Artikel 3 - Registrering

Artikel 4 - Integritetspolicy

Artikel 5 - Auktionsförfarandet

Artikel 6 - Produktbeskrivningar

Artikel 7 - Anbudet

Artikel 8 - Slutande av köpeavtalet

Artikel 9 - Ångerrätt

Artikel 10 - Fakturering och betalning

Artikel 11 - Tillämplig lag

Artikel 12 - Övriga bestämmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

Allmänna auktionsvillkor: dessa allmänna auktionsvillkor;

Konsument: en fysisk person som inte handlar i syfte att uppnå mål som rör handel, yrke eller affärsverksamhet;

Produkt: en eller flera varor som erbjuds till försäljning på auktionswebbplatsen;

Auktionswebbplats: Online-auktionsplattform där budgivare köper produkter från vidaXL;

Budgivare: en konsument som registrerar sig eller har registrerat sig för att delta i en Auktion på det sätt som föreskrivs av vidaXL;

Bud: det belopp som budgivaren erbjuder på en auktion för en produkt, plus skatter och kostnader;

Köpeavtal: det köpeavtal som ingås mellan säljaren och köparen vid tilldelningen; 

Köpare: den anbudsgivare som tilldelats tilldelningen;

Personuppgifter: de (personliga) uppgifter som konsumenten måste lämna till vidaXL för att registrera sig och lägga bud på en auktion och som kan spåras till hans eller hennes person;

Tilldelning: VidaXL:s uttryckliga förklaring till köparen att den auktion som köparen har lagt ett bud på har tilldelats köparen. Denna deklaration kan innebära att en bekräftelse har skickats via e-post;

Auktion: onlineauktion via auktionswebbplatsen för försäljning av en eller flera varor;

Säljare: vidaXL ska vara säljare gentemot köparen för alla varor som erbjuds på auktionswebbplatsen;

vidaXL: vidaXL International B.V.

Artikel 2 - Tillämplighet

2.1. Utöver de ALLMÄNNA VILLKOREN ska de ALLMÄNNA AUKTIONSVILLKOREN också gälla i förhållandet mellan Säljaren och Budgivaren för en auktion, användningen av auktionswebbplatsen, registreringen av en Budgivare hos vidaXL för deltagande i auktioner och för varje auktion som äger rum. Alla (allmänna) villkor från en Budgivare kommer att avvisas av vidaXL.

2.2. Vid deltagande i en auktion är Budgivare skyldiga gentemot varandra, och varje Budgivare är skyldig gentemot vidaXL att agera i enlighet med dessa allmänna auktionsvillkor. En Budgivare förbinder sig gentemot vidaXL att till fullo och helt villkorslöst följa de villkor som vidaXL förklarat tillämpliga på auktionen och att avstå från att vidta åtgärder som kan skada vidaXL:s intressen.

Artikel 3 – Registrering

3.1. För att delta i en Auktion som Budgivare är det obligatoriskt att registrera sig på det sätt som föreskrivs av vidaXL och att villkorslöst acceptera de villkor och förfaranden som vidaXL förklarar tillämpliga på en auktion. Deltagande i en Auktion kommer under inga omständigheter att tillåtas om du inte är behörig att utföra rättshandlingar eller om du är rättsligt inkompetent. vidaXL förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt, av egna skäl, neka Budgivare rätten att registrera sig för och (fortsätta att) delta i en Auktion och/eller att ensidigt säga upp denna rätt.

3.2. Budgivaren måste identifiera sig på vidaXL:s första begäran på ett korrekt sätt. Underlåtenhet att göra detta kommer att leda till att Budgivaren inte får delta i Auktionen. 

3.3. När du registrerar dig är du skyldig att lämna all information som vidaXL begär fullständigt, korrekt och sanningsenligt och att garantera att den information som du har lämnat är korrekt och fullständig. Om dessa uppgifter vid något tillfälle ändras är du skyldig att utan dröjsmål informera vidaXL om dessa ändringar. Rätten att bedöma giltigheten av en registrering och de uppgifter som lämnats i detta sammanhang ligger uteslutande hos vidaXL.

3.4. Om du får möjlighet att använda ett användarnamn och lösenord är det användarnamn och lösenord som du använder på en auktion strikt personbundet och får inte meddelas av dig till någon tredje part. Om du har skäl att tro att någon annan känner till ditt lösenord måste du utan dröjsmål informera vidaXL om detta. Du är ansvarig för och bunden av alla åtgärder som äger rum på en Auktion och som härrör från användningen av ditt lösenord och/eller användarnamn, även om de missbrukas om du inte har varit tillräckligt försiktig med ditt användarnamn och lösenord. vidaXL har rätt att, oavsett om du agerar på Säljarens vägnar eller inte, kräva att du uppfyller dina betalningsskyldigheter till följd av bud som gjorts med hjälp av ditt användarnamn och lösenord.

3.5. Du kommer att kunna använda auktionswebbplatsen så snart registreringsförfarandet har slutförts och ett användarkonto har skapats. Användarkontot kan sägas upp med omedelbar verkan när som helst av vidaXL, utan att det påverkar eventuella skyldigheter som du redan har från perioden före uppsägningen av användarkontot och utan att det påverkar bestämmelserna i dessa Allmänna auktionsvillkor, som kommer att fortsätta att gälla även efter uppsägningen av användarkontot.

Artikel 4 – Integritetspolicy

4.1. Genom att registrera dig på Auktionswebbplatsen anger du att du känner till och godkänner Integritetspolicyn och Cookiepolicyn.

vidaXL förbehåller sig rätten att registrera uppgifter om Budgivarens besöksbeteende på webbplatsen (inklusive den IP-adress som används) om det finns en misstanke om att Budgivarens konto har missbrukats och/eller att Webbplatsen missbrukas. För mer information om vidaXL:s användning av Anbudsgivarens personuppgifter och om användningen av cookies på webbplatsen hänvisas till vidaXL:s integritetspolicy, som finns på vidaXL:s Webbplats.

Artikel 5 – Auktionsförfarandet

5.1. Förberedelser och genomförande av auktionen bestäms uteslutande av vidaXL. Detta innebär bland annat att vidaXL bestämmer händelseförloppet före och under Auktionen och har befogenhet att, utan att ange skäl, släppa in eller inte släppa in Budgivare till Auktionen, inte auktionera en eller flera Produkter eller ändra i (sammansättningen av) Produkterna, inte erkänna ett Bud och förklara det ogiltigt samt avbryta, återuppta eller avbryta auktionen och/eller vidta andra åtgärder som den anser nödvändiga.

5.2. Auktionens längd anges på Auktionswebbplatsen. VidaXL har dock rätt att när som helst avbryta, avsluta, avbryta eller förlänga en Auktion (i förtid). Om en Auktion inte är öppen för alla Budgivare på grund av tekniska problem använder vidaXL sig av rätten att förlänga auktionen, men vidaXL är inte skyldig att göra det.

5.3. Budgivare är skyldiga att följa instruktioner och anvisningar som ges av eller på uppdrag av vidaXL i samband med en Auktion.

5.4. Auktionen kommer att äga rum i den ordning som anges i auktionskatalogen på Auktionswebbplatsen. VidaXL har dock rätt att avvika från ordningen.

5.5. En Budgivare accepterar de särskilda förhållanden som kan uppstå under en Internetauktion och de (tekniska) problem som kan uppstå. Dessa problem kan omfatta oförmåga att få tillgång till Auktionswebbplatsen eller en viss auktion, oförmåga att lägga ett Bud, fel eller brister i Auktionswebbplatsen och/eller den underliggande hårdvaran och/eller nätverksförbindelserna och/eller programvaran som körs på Auktionswebbplatsen. Dessutom kan underhållet av Auktionswebbplatsen och/eller det underliggande systemet innebära att problem kan uppstå som begränsar tillgången till Auktionswebbplatsen och/eller Auktionen och/eller förhindrar att ett Bud läggs.

Artikel 6 – Produktbeskrivningar

6.1. Beskrivningar av en Produkt och all information på Auktionswebbplatsen görs på grundval av "know best"-principen. Det kan därför förekomma att en beskrivning av en Auktion är felaktig eller ofullständig. En Budgivare accepterar möjligheten att en beskrivning av en Produkt är felaktig eller ofullständig och kan därför inte härleda några anspråk eller rättigheter från beskrivningarna och annan information.

Artikel 7 – Anbudet

7.1. Budgivning måste ske på det sätt som anges av vidaXL på Auktionswebbplatsen. Auktionen hanteras enligt principen om "högstbjudande". vidaXL har rätt att när som helst under auktionen ändra det sätt på vilket en auktion genomförs. vidaXL har rätt att inte bekräfta ett Bud om det finns rimliga skäl enligt vidaXL:s uppfattning.

7.2. Ett Bud som lämnas av en Budgivare räknas som ett erbjudande till vidaXL. Budgivaren är bunden av Budet, som är bindande, oåterkalleligt och ovillkorligt.

Artikel 8 – Slutande av köpeavtalet

8.1. Alla Bud som du lägger på vidaXL-auktioner utgör ett lagligt erbjudande om att köpa varan. Du får inte återkalla ett Bud utom under begränsade omständigheter som är tillåtna enligt tillämplig lag, till exempel när föremålet inte överensstämmer med den beskrivning som ges i samband med föremålet på webbplatsen.

8.2. Deltagande i en Auktion innebär inte att varorna i slutändan kommer att säljas till Budgivaren. Även om det på Auktionswebbplatsen anges att en Auktion äger rum enligt avtalet om högsta bud leder det inte nödvändigtvis till ett köpeavtal.

8.3. Budgivaren är medveten om att de varor som säljs på auktionerna är vidaXL:s egendom. Köpeavtalet är mellan Köparen och vidaXL.

8.4 Om den (blivande) Köparen inte har köpt den tilldelade Produkten/Produkterna inom den angivna perioden, är den (blivande) Köparen i laga förfall och vidaXL har rätt att upplösa avtalet med den (blivande) Köparen genom en skriftlig förklaring och/eller sälja de köpta varorna till en eller flera tredje parter. Den (blivande) Köparen är skyldig att ersätta vidaXL för all skada som orsakats av dess överträdelse. Efter överföringen av äganderätten till den tilldelade Produkten/Produkterna till den (blivande) Köparen kan den (blivande) Köparen inte längre kräva upplösning av Köpeavtalet.

8.5 Om köpet inte är möjligt på grund av omständigheter som ligger utanför den (blivande) Köparens kontrollsfär och som inte kan tillskrivas den (blivande) Köparen (t.ex. på grund av att tredje part har lagt beslag på det), har vidaXL rätt att häva avtalet genom ett skriftligt meddelande till den (blivande) Köparen. I det fallet är vidaXL inte skyldig gentemot den (blivande) Köparen att göra mer än att återbetala den betalda köpesumman.

Artikel 9 – Ångerrätt

9.1. Konsumenten kan häva ett avtal från det att beställningen görs och upp till 14 dagar efter mottagandet av beställningen utan att ange någon orsak. vidaXL kan fråga konsumenten om orsaken till hävandet, men inte tvinga honom/henne att ange orsaken/orsakerna.

9.2. Den ångerfrist som avses i punkt 1 löper ut 14 dagar efter det att Konsumenten, eller en tredje part som i förväg utsetts av Konsumenten och som inte är transportör, har mottagit produkten, eller:

  • Om Konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då Konsumenten, eller en tredje part som Konsumenten utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, förutsatt att han/hon tydligt har informerat Konsumenten om detta före beställningen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider;
  • Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då Konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen;
  • Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då Konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den första produkten.

Artikel 10 – Fakturering och betalning

10.1. Om inget annat avtalats ska Köparen betala det belopp som han/hon är skyldig inom 3 dagar efter det att Onlineauktionen har avslutats.

10.2 Kupongkoder kan inte användas för produkter som köpts via en auktion.

Artikel 11 – Tillämplig lag

11.1 Dessa allmänna auktionsvillkor och tvister som kan uppkomma i samband med auktioner regleras av svensk rätt.

Artikel 12 – Övriga bestämmelser

12.1. vidaXL förbehåller sig rätten att när som helst ändra de Allmänna auktionsvillkoren. Vid ändringar gäller de nya villkoren från och med nästa Auktion. De aktuella villkoren vid starten av en transaktion gäller tills transaktionen är avslutad. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter eventuella ändringar av de Allmänna auktionsvillkoren ska anses utgöra ditt bindande godkännande av dessa ändringar.

 


Bilaga/bilagor

Allmänna auktionsvillkor