Överraskande sortiment
Fri frakt
Skarpa priser

Du kan hitta länkar för att ladda ner vår dokumentation längst ner på den här sidan.

Version november 2014

Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal som ingåtts på distans mellan dig som kund och vidaXL som säljare. vidaXL är ett varumärke som ägs och marknadsförs av:

Vida XL International B.V.
Mary Kingsleystraat 1
5928 SK Venlo
Nederländerna

Registreringsnummer: 52876861
Momsnummer: SE502070923301
Företaget innehar F-skattesedel

När du som konsument handlar via internet och genom nätauktioner hos vidaXL gäller:

 • Konsumentköplagen
 • Lagen om Distans- och Hemförsäljningsavtal
 • Lagen om e-handel

Innehåll:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Tillämpning
Artikel 3 – Registrering
Artikel 4 – Sekretesspolicy
Artikel 5 – Säkerhetsåtgärder
Artikel 6 – Auktionsförfarande
Artikel 7 – Beskrivning auktioner
Artikel 8 – Budgivning
Artikel 9 – Slutsats av köpeavtalet
Artikel 10 – Fakturering och betalning
Artikel 11 – Ångerrätt
Artikel 12 – Reklamationsrätt
Artikel 13 – Tvister och gällande lag
Artikel 14 – Övriga bestämmelser

Artikel 1 – Definitioner

Allmänna auktionsvillkor: Dessa allmäna försäljningsvillkor;
Budgivare: Konsumenten som registrerar sig för att delta i auktioner eller har registrerats för att delta i en auktion;
Bud: Det belopp som budgivaren bjuder på en auktion (inklusive moms);
vidaXL: Företaget vidaXL B.V. erbjuder auktionerna;
Konsument: En fysisk person som inte agerar på uppdrag av ett yrke eller affärsverksamhet;
Köpeavtalet: Köpeavtalet mellan personen med det högsta budet på en auktion (köparen) och vidaXL som en följd av att uppdraget är etablerat;
Köpare: Budgivaren till vilken tilldelningen har skett;
Personuppgifter: De (personliga) uppgifter som ska tillhandahållas till vidaXL av konsumenten för att registrera och bjuda på en auktion och som kan spåra honom eller henne som person;
Tilldelning: Den uttryckliga förklaringen av vidaXL till köparen att auktionen som köparen har lagt ett bud på tilldelas köparen. Denna förklaring kan innebära att en bekräftelse skickats via e-post;
Auktion: Onlineauktionen genom auktionssajten för försäljning av en eller flera varor;
Auktionssajt: Auktionssajten som vidaXL erbjuder sina auktioner genom;
Affärer: Köp av en eller flera varor och/eller tjänster.

Artikel 2 – Tillämpning

 1. Förutom vidaXLs ALLMÄNNA VILLKOR gäller även ALLMÄNNA AUKTIONSVILLKOR i förhållandet mellan vidaXL och budgivare, för alla auktioner hos vidaXL, användning av auktionssajt, registrering av budgivare hos vidaXL och att delta i en auktion som äger rum hos vidaXL. Eventuella (allmänna) villkor för en budgivare avvisas av vidaXL.
 2. Genom att delta i en auktion, tillkännager budgivarna sig för varandra och konsumenten tillkännager sig för vidaXL och bekräftar att han eller hon är skyldig att agera i bekräftelse med vidaXLs ALLMÄNNA AUKTIONSVILLKOR och är bunden av de rättsliga slutsatser som följer därefter. En budgivare är skyldig att, utan undantag, följa samtliga villkor och bestämmelser och att avstå från handlande som kan skada vidaXLs intresse som en onlineauktion-webbutik.

Artikel 3 – Registrering

 1. För att delta i en auktion måste budgivaren först registrera sig på auktionssajten på det sätt som vidaXL föreskriver. Dessutom konstaterar budgivaren genom dennes deltagande i en auktion behörighet för vidaXL att vidta rättsligt godkända åtgärder och budgivaren godkänner (vid tilldelning av auktionen) att köpa den aktuella auktionen och godkänner att ingå i ett köpeavtal. Vidare måste budgivaren förbehållslöst godkänna vidaXLs ALLMÄNNA VILLKOR och de ALLMÄNNA AUKTIONSVILLKOREN.
 2. vidaXL förbehåller sig rätten att neka registrering och deltagande i auktioner, för egna skäl, och kan därför när som helst säga upp alla avtal.
 3. Budgivaren är skyldig att fullgöra en korrekt registrering som budgivare hos vidaXL och att all information vid registrering hos vidaXL som budgivare från budgivaren är fullständig, ärligt och korrekt angiven och budgivaren garanterar fullständigheten av den information som lämnats av honom/henne. Om denna information skulle ändras efter budgivaren gjort en registrering som budgivare hos vidaXL, har budgivaren skyldigheten att förändringar görs omedelbart, för att korrekt information alltid ska finnas registrerad.
 4. Det användarnamn och lösenord som används av budgivaren vid en auktion är strängt personligt och får inte överlåtas genom budgivare till tredje part. Om budgivaren fruktar att en annan vet hans/hennes lösenord har budgivaren omedelbart plikt att underrätta vidaXL. Budgivaren ska vara ansvarig för alla bud som görs i hans/hennes budgivarnamn och är bunden till alla åtgärder som äger rum vid en auktion och som uppstår från användningen av hans/hennes lösenord och användarnamn, även i fall av missbruk om budgivaren var vårdslös med hans/hennes användarnamn och lösenord. VidaXL har också rätt att kräva betalning för eventuell tilldelning genom de betalningsförpliktelser som ingår när man vinner en auktion hos vidaXL, för en budgivares grundbud som skett med användning av budgivarens lösenord och användarnamn.

Artikel 4 – Sekretesspolicy

 1. VidaXL kommer att använda den (personliga) informationen från budgivaren i enlighet med sekretesspolicyn (referera till vidaXLs sekretesspolicy). En budgivare ska samråder med de senaste ändringarna i sekretesspolicyn när han/hon besöker auktionssajten. Om du har invändningar mot detta ber vi dig att inte registrera ett konto hos oss.

Artikel 5 – Säkerhetsåtgärder

 1. VidaXL använder rimliga ansträngningar för att skydda sitt system mot förlust av data och/eller olaglig användning och kommer att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att göra det.
 2. Budgivaren har skyldighet mot vidaXL att säkra hans/hennes dator - eller någon annan enhet - mot virus eller andra olagliga program och filer som sprids via Internet när du besöker vidaXLs auktionssajt. Vidare måste budgivaren vidta lämpliga åtgärder för att säkra obehöriga från användning av deras lösenord och användarnamn från en tredje part.

Artikel 6 – Auktionsförfarande

 1. Förberedelserna och genomförandet av samtliga auktioner bestäms enbart av vidaXL. Detta innebär bland annat att vidaXL har befogenhet att förändra auktionen och allt som tillhör auktionen under händelseförloppet före och under auktionen om vidaXL anser att det finns giltiga grunder för: avstängning av budgivare för fortsatt deltagande i auktioner, att stänga en eller flera auktioner eller att ändra (eller sammanställa) auktioner, att inte erkänna ett bud och förklara det ogiltigt samt upphäva det, förnya eller avbryta auktion eller vidta andra nödvändiga åtgärder.
 2. Varaktigheten av en auktion anges på auktionssajten. VidaXL har ändå rätt att avbryta, avsluta, ändra eller förlänga en auktion (i förtid) när som helst. Om en auktion inte är öppen för alla audgivare på grund av tekniska problem kommer vidaXL använda rätten att förlänga auktionen, men vidaXL är inte skyldiga att göra det. Varje gång ett nytt högsta bud har utfärdats förlängs den aktuella auktionstiden med 1 (en) minut. Detta sker under hela tiden då auktionen är aktiv och inte bara i slutet av auktionen.
 3. En budgivare är skyldig, på uppdrag av vidaXL, att följa instruktioner och anvisningar som ges till honom eller henne vid en auktion.
 4. Auktionen kommer att ske i den ordning som anges i auktionskatalogen på auktionssajten. VidaXL har fortfarande rätt att avvika från sekvensen.
 5. Budgivaren accepterar de särskilda förhållanden som kan uppstå under en Internet-auktion och (tekniska) brister som kan uppstå. Dessa brister kan innebära: omöjligheten att komma åt auktionssajten eller en specifik auktion, problem med att lägga ett bud, fel eller brister med auktionssajten, den underliggande hårdvaran, nätverksanslutningar och/eller den programvara som körs på vidaXLs auktionssajt. Dessutom kan underhåll på auktionens webbplats och/eller det underliggande systemet innebära att det kan uppstå problem som gör att det kan vara begränsad tillgång till auktionssajten, auktioner och/eller står i vägen för att placera ett bud.

Artikel 7 – Auktionsbeskrivning

 1. Beskrivningar av en auktion och all dess information på auktionssajten görs på basis av den information som finns tillgänglig vid auktionens start. Det kan därför förekomma att en beskrivning av en auktion är felaktig eller ofullständiga och vidaXL reserverar sig för potentiella fel.

Artikel 8 – Budgivning

 1. Budgivning ska göras på det sätt som anges av vidaXL på auktionssajten. Alla auktioner hanteras enligt "högstbjudande"-principen. VidaXL har rätt, vid alla tidpunkter under auktionen, att förändra auktionen villkorslöst. VidaXL kommer aldrig att på något sätt tvinga kunder att lägga ett bud på vidaXLs auktioner och har rätt att inte godkänna ett bud om det finns rimliga skäl till detta.
 2. I och med att du lägger ett bud förbinder du dig till att genomföra affären om du vinner budgivningen (eller köper till fast pris). VidaXL har rätt att driva igenom affären eftersom det har skapats ett bindande avtal mellan audgivaren (vid tilldelning) och vidaXL. Budgivaren är bunden av sitt bud som är oåterkalleligt och ovillkorligt. Varje budgivare som bjuder anses lägga bud åt sig själv och är personligen skyldig till vidaXL att stå för de skyldigheter som följer av hans/hennes bud hos vidaXL. Detta gäller även om budgivaren anger att agera på uppdrag av en tredje part.
 3. Om flera personer gemensamt skall lägga ett bud (eller har lagt ett gemensamt bud i det förflutna) är de solidariskt ansvariga för de skyldigheter som följer mot vidaXL.
 4. VidaXL har rätt att delta i auktionen och att bjuda, på uppdrag av en tredje part, på de auktioner som erbjuds av vidaXL.
 5. Varje gång ett nytt högsta bud har utfärdats förlängs den aktuella auktionstiden med 1 (en) minut. Detta sker under hela auktionen och inte bara i slutet av auktionen.

Artikel 9 – Slutsats av köpeavtalet

 1. Köpeavtalet uppstår till följd av tilldelningen av en auktion. Deltagande i en auktion innebär inte att varorna slutligen kommer att säljas till budgivare. Även om auktionssajten indikerat att en auktion sker under kontrakt till högsta budet leder det inte nödvändigtvis till ett köpeavtal.
 2. Budgivaren är medveten om att de varor som säljs i auktionerna tillhör vidaXL. Köpeavtalet upprättas mellan köpare och vidaXL.

Artikel 10 – Fakturering och betalning

 1. Om inget annat avtalats, ska beloppet som konsumenten måste betala, vara betalt inom 5 (fem) dagar efter auktionen avslutats. I frågan om ett kontrakt för att tillhandahålla en tjänst, börjar tiden att löpa efter det att konsumenten har fått en bekräftelse av avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att rapportera felaktigheter i data eller betalningsinformation direkt till vidaXL.
 3. Vid utebliven betalning från Konsumenten är vidaXL föremål för legala åtgärder och har rätt att debitera konsumenten rimliga kostnader.
 4. Det är inte möjligt att använda kupongkoder (rabattkoder) när man betalar för en auktion.

Artikel 11 – Ångerrätt

 1. Gällande ångerrätten refererar vi till ångerrätten i våra ALLMÄNNA VILLKOR.
 2. Du har alltid öppet köp och ångerrätt i fjorton (14) dagar efter att du erhållit din vara eller en väsentlig del av den. Detta i enlighet med den lagstadgade ångerfristen. Vi kan komma att fråga dig om varför du vill returnera dina mottagna varor men du är inte skyldig att motivera din ångran.
 3. Om du vill avbeställa din order måste du informera oss via ett varaktigt medium, vilket betyder via telefon eller e-post.
 4. När du vill returnera en vara, kontakta alltid vår kundtjänst så vi kan kontakta vår samarbetspartner för returer, UPS. Instruktioner för hur du går tillväga får du från vår kundtjänst. Returfrakt vid utnyttjande av ångerrätten står vi för. Om varan är felaktig eller felexpedierad står vi också för returfrakten.

Artikel 12 – Reklamationsrätt

 1. Gällande reklamationsrätten refererar vi till reklamationsrätten i våra ALLMÄNNA VILLKOR.
 2. Vi säljer alla våra produkter med två (2) års garanti. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns redan vid mottagandet. Om du upptäcker något fel vid leverans, vänligen kontakta snarast vår kundtjänst.
 3. Enligt Konsumentköplagen skall en felaktig vara reklameras inom 2 (två) månader från det att köparen märkt felet. Vill du utöva denna reklamationsrätt, vänligen kontakta vår kundtjänst så att vi kan hjälpa dig vidare.
 4. Vid fel på vara behöver vi först se bildbevis för att kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt samt för vår egen försäkring. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Artikel 13 – Tvister och gällande lag

 1. Svensk lag gäller för vidaXLs ALLMÄNNA VILLKOR och ALLMÄNNA AUKTIONSVILLKOR. Tvister avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av köpeavtalet och dessa ALLMÄNNA VILLKOR  och ALLMÄNNA AUKTIONSVILLKOR samt rättsförhållanden som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

Artikel 14 – Övriga bestämmelser

 1. VidaXL förbehåller sig rätten att ändra de ALLMÄNNA AUKTIONSVILLKOREN. Vid ändringar gäller de nya försäljningsvillkoren från nästa auktion.

Bilaga/bilagor

Allmänna villkor
Säkerhet & Sekretess
Allmänna auktionsvillkor